Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου
 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαφθορά είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο απαντάται σε όλες τις χώρες του κόσμου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι Αστυνομικοί οργανισμοί, δυστυχώς, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Όσον αφορά τον ορισμό της διαφθοράς θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός διεθνώς ορισμός. Οι ορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την κουλτούρα και το νομικό σύστημα. Οι πλείστοι ορίζουν ως διαφθορά την «Κατάχρηση μίας θέσης εξουσίας για ίδιoν όφελος».


ΣΥΣΤΑΣΗ
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2018, μετά την ψήφιση του Νόμου που προνοεί για την Σύσταση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας (Νόμος 3(Ι) του 2018).


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας είναι η αντιμετώπιση του φαινόμενου της αστυνομικής διαφθοράς, με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων διαφθοράς, που διαπράττονται από μέλη της Αστυνομίας.

Back To Top