Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαφθορά είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο συναντάται σε όλες τις χώρες του κόσμου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Οι Αστυνομικοί οργανισμοί, δυστυχώς, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Όσον αφορά τον ορισμό της διαφθοράς θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός διεθνώς ορισμός. Οι ορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την κουλτούρα και το νομικό σύστημα. Οι πλείστοι ορίζουν ως διαφθορά την «Κατάχρηση μίας θέσης εξουσίας για ίδιoν όφελος».


Ο αγώνας κατά της διαφθοράς πρέπει να είναι συλλογικός. Γι' αυτό η συνδρομή του κάθε πολίτη, με την καταγγελία περιπτώσεων διαφθοράς, συμβάλει τα μέγιστα, τόσο για σκοπούς πρόληψης, όσο και για σκοπούς πάταξης του φαινομένου αυτού.

ΣΥΣΤΑΣΗ
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2018, μετά την ψήφιση του Νόμου που προνοεί για την Σύσταση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας (Νόμος 3(Ι) του 2018).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας είναι η αντιμετώπιση του φαινόμενου της αστυνομικής διαφθοράς, με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων διαφθοράς, που διαπράττονται από μέλη της Αστυνομίας.

ΥΠΑΓΩΓΗ
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας βάσει του Νόμου θεωρείται αυτόνομη Υπηρεσία. Υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Αρχηγό Αστυνομίας ενώ οι αρμοδιότητες και εξουσίες της εποπτεύονται απευθείας από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Τα μέλη της Υπηρεσίας επιλέγονται από Επιτροπή στη βάση καθορισμένων από τον Νόμο αυστηρών προϋποθέσεων/κριτηρίων. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν ενυπόγραφα την υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς επίσης συναινούν να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο έλεγχο της ιδιωτικής και οικονομικής τους ζωής, παραχωρώντας συγκατάθεση για άρση του τραπεζικού τους απορρήτου και των τηλεπικοινωνιακών τους δεδομένων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η Υπηρεσία δέχεται τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν μέσω:

   • Email: yeea@pias.gov.cy
   • Τηλεφώνου: 22607577
   • Ταχυδρομικώς: T.Θ.12896, Τ.Κ 2253, Λατσιά, Λευκωσία.
   • Τηλεομοιότυπου/ Fax: 22607578

ΠΑΡΟΧΗ ΨΕΥΔΩΝ / ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πρόσωπο, το οποίο παρέχει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εκ προθέσεως, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ή παρέχει πληροφορίες ή στοιχεία που γνωρίζει ότι αυτά είναι ανακριβή ή για τα οποία έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι δεν είναι ακριβή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.